วัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

  1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์2
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรค์ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์ แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือ เศรษฐกิจ
  3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมจากสมาชิก
  5. ส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่สมาชิกเป็นผู้แทนจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวินัยและปรับปรุงระบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
  7. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เป็นครั้งคราว
  8. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
  9. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิก ในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการค้าต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ.2509

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password