ศ.ศิริ เกวลินสฤษดิ์
(ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
อดีตอธิบดีกรมที่ดิน
กรรมการกฤษฎีกา คณะ 7 และอดิีตสมาชิกวุฒิสภา

รศ.ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
(รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.มานพ พงศทัต
(รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
ผู้ก่อตั้งและกรรมการสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน, อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร,
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัย

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
อดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชย์และการบัญช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราภิชาน กิตติพัฒนพงศ์พิบูล
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
ศาสตราภิชาน ภาควิชาการเงินเคหะการสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณพัลลภ กฤตยานวัช
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนายหน้าฯ)
ที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณไพศาล บัณฑิตยานนท์
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
อดิีตนายกสมาคมผู้ก่อตั้งสมาคมนายหน้้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประจำปี 2537-2540
กรรมการผู้จัดการ บจก.แรบบิท รีสอร์ท เมืองพัทยา

คุณธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
อดีตนายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประจำปี 2541-2544
ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก.ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
อดีตนายกสมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประจำปี 2545-2546
นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์, ประธานกรรมการบริหาร บจก.บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้

คุณสัมมา คีตสิน
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ดร.โสภณ พรโชคชัย
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณประยูร ดำรงชิตานนท์
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
ที่ปรึกษา และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (สามสมัย)
กรรมการผู้จัดการ บจก.โกลยอล เรียลเอสเตท พาร์ทเนอร์ส

คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า
(ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ซินเกต

คุณสมชัย กุศลพูน
(กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.นครินทร์ พร็อพเพอร์ตี้

คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์
(กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค

คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์
(กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าฯ)
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password