เปิดอมรมหลักสูตร RE 131 : หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 43 จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เปิดอมรมหลักสูตร RE 131  หลักสูตร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

(เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 44 จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 


สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ
กลุ่มผู้สนใจ: อาชีพนายหน้า,นายหน้าขายบ้าน,นายหน้าขายที่ดิน หัวข้ออบรม:
วันที่ 1:    
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ 10 อันดับขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย
แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
ขั้นตอนการขาย การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ กลยุทธ์การตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ ของผู้ซื้อเพื่อสร้างการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ซื้อ
ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง
การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ
วันที่ 2:    
กฎหมายสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์/พรบ.เกี่ยวกับนายหน้า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ
เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
วันที่ 3:    
กลยุทธ์และศิลปะในการเจรจาต่อรองอย่างสัมฤทธิ์ผล:
ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง สัญญาณบ่งชี้ในการปิดการขาย
แนวทางการเจรจาต่อรองเชิงลึก
การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
จรรยาบรรณทางวิชาชีพนายหน้าและสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม
* หมายเหตุ: อยู่ระหว่างเรียนเชิญวิทยากร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการนี้
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

วิทยากรชั้นนำในวงการ

ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
อ.ประวิทย์ อนุศิริ อุปนายก 
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
อ.ชัญญ์ธนิน จ้องผดุงศักดิ์ 
Managing Partner Siam Empire Property Consultancy (Thailand) Co., Ltd.
 
Mr.Eran Milo, 
Regional Director, Remax Co.,Ltd.
 
อ.สักขฉัฐ เชี่ยวภู่ 
กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 
 
อ.จำนงค์ บัวไขย 
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
อ.ธนธัช ประทุมมาลย์ 
Director, Banana Estate Management Co., Ltd และ Deputy Managing Director, 
Pan Plus Property Co., Ltd
 
อ.จรรยงค์ พะลัง 
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน กู๊ดแลนด์ ฯ กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
อ.นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ 
ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

แผนที่การเดินทาง

————————————————————

ลงทะเบียน คลิก!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-295-2294 | 02-295-3905
www.trebs.ac.th

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password