เปิดอบรม Fast Track Broker II (FTB II) หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand) วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 
จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
เพื่อสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯ

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 8,000 บาท (สำหรับ 5 ท่านแรก จ่ายเพียง 7,200 บาท เท่านั้น!!!)

ระยะเวลา: อบรม 3 วัน 

วันศุกร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.- 17.00น. 

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการพัฒนาวงการวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเชื่อถือ และส่งเสริมให้มีมาตรฐานที่มากยิ่งขึ้นนั้น ประกอบกับแนวโน้มของการเข้ามาประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในวิชาชีพนี้มีมากขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BIRD) ภายใต้การกำกับดูแลของ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 วัน 21 ชั่วโมง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการในข้างต้น ที่จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพนายหน้าได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

  • พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

  • สร้างโอกาสวิชาชีพทางเลือกให้กับผู้ที่มีความสนใจ

  • ยกระดับความสามารถ และมาตรฐานบุคลากรในวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

  • ต่อยอด เพื่อนำความรู้เข้ารับการประเมินบุคลากรในสาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

  • ต่อยอด เพื่อการขอเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในระดับปริญญาตรีได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจประเมินเชิงวิชาชีพ และต่อยอดทางการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

  • สมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความสนใจประเมินเชิงวิชาชีพ และต่อยอดทางการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าอบรม 

1. สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน   1  ชุดพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   1  ชุดพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว                 จำนวน  2   รูป

4. สำเนาวุฒิการศึกษา     จำนวน   1  ชุดพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบผ่านการอบรม   จำนวน  1 ชุดพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ลงทะเบียนอบรมที่นี่

//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmq6IFAqvTPMdFpk9HV32vFvLXNeAlpeQZz4fMjNTfVm0I6g/viewform

ช่องทางการชำระเงิน

แผนที่การเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322 มือถือ.098-550-1214/098-550-1244 Line. @treba

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password