เปิดอบรม “หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 10-2561) จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เปิดอบรม “หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ”

(Professional Real Estate Broker) (รุ่น 10-2561)

จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

———–

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้ผ่านการอบรมจากบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด สามารถสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯ ได้!!!

———–

(ระยะเวลา: อบรม 3 วัน)

วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.- 17.00 น. 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

วัตถุประสงค์เพื่อ

–  เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

–  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

–  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

–  เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

1. ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2. ขั้นตอนการทำงานของตัวแทนนายหน้าและค่าตอบแทนในธุรกิจ

3. จรรยาบรรณและสิทธิหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

4. ความรู้เรื่องผังเมืองเบื้องต้น

5. เอกสารสิทธิ์/โฉนด

6. กฎหมายที่นายหน้าควรรู้

7. การทำ Farming  และการหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย

8. สัญญารับฝากขายประเภทต่างๆ

9. ขั้นตอนการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

10. เทคนิคการขาย และช่องทางการขาย

11. การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอ, การสนทนาและตอบข้อโต้แย้ง

12. การตลาดประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว

13. การเจรจาต่อรองและปิดการขายอสังหาริมทรัพย์

14. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

15. ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

16. การศึกษาศักยภาพอสังหาริมทรัพย์

17. การคำนวณมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Rental Yield)

18. เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

การวัดและประเมินผล

1.การทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

2.การประเมินผลการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรม ต่อรุ่น

รุ่นละ 30 ท่าน

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร GOT ชั้น 3  ซอยรัชดาภิเษก 29  ถนนรัชดาภิเษก  แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ


ค่าลงทะเบียนอบรม

ราคาปกติ 5,500 บาท  ( ไม่รวม VAT ) (รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อและอาหารว่าง)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

โทร : 02-586-9911,

มือถือ : 063-227-7753

Email : [email protected]

Line ID : @estatecorner

Facebook  : estatecorner9

www.EstateCorner.co.th   /  www.EstateCornerAgency.com

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password