เปิดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ “Fast Track Broker II” รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)
จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สามารถสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯได้

ระยะเวลา: อบรม 3 วัน

วันศุกร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่  18  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.- 17.00 น. 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

วัตถุประสงค์เพื่อ

–  เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

–  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

–  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

–  เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

 1. แนวทางเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (2 ช.ม.)
 2. ความรู้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพนายหน้าของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (1.30 ชม.)
 3. ความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา16 (4) (1.30 ชม.)
 4. ความรู้ในการประเมินอสังหาริมทรัพย์สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (2 ชม.)
 5. การวางรูปบัญชีและภาษีสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1.30 ชม.)
 6. ความรู้กฎหมายทั่วไป.เอกสารสิทธิ์ นิติกรรมและ สัญญา )สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์( 1.30 ชม.)
 7. เทคนิคการหาทรัพย์และการบริหารพื้นที่การขาย(Exclusive Listing & Farming) (2 ชม.)
 8. การขายทรัพย์ให้ลูกค้าต่างชาติ (ข้อกฎหมาย เงื่อนไขละการทำสัญญาฯลฯ) (1.30 ชม.)
 9. เทคนิคการขาย Super Agent คิดได้ ขายเป็น (2 ชม.)
 10. Agent Business Creation (ABC Model) โมเดลธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1.30 ชม.)
 11. 11. Broker Start Up กรณีศึกษาและแนวทางการลงมือปฏิบัติงานจริง (2 ชม.)
 12. จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1 ชม.)

วิทยากร
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

การวัดและประเมินผล

1.การทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

2.การประเมินผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา  8,000 บาท
หากมา 5 ท่านแรกจะได้สิทธิ์ลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท (รวมอาหารกลางวันและเบรค)

*ผู้เข้าอบรมได้สิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังจากจบการอบรม

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่นี่ คลิกเลย

 เลขที่บัญชีการโอน

โอนแล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ID Line :treba

สถานที่ในการจัดอบรม

ซอยพัฒนาการ 37  อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3502 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password