เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

 

ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ  “ประโยชน์ที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้รับจากคุณวุฒิวิชาชีพ” 

โดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

          และเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และงบดุลของสมาคมฯ  ในรอบปี 2556   พร้อมกับพิจารณาลงมติหรือแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนทิศทางในการบริหารกิจการของสมาคมฯ  ในวันพุธที่  23  เมษายน 2557   เวลา 12.30 – 16.30 น.    ณ  ห้อง Auditorium  ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ ถ.พัฒนาการซอย 37   

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password