อบรมหลักสูตรวิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าฯ รุ่น 3

 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งอำนวยการโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความรู้ด้านวิชาการต่างๆให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหาร หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยครอบคลุมวิชาการระดับสูงที่สำคัญด้านต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาองค์กร และส่งผลต่อการยกระดับวิชาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้น

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password