สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับการรับรอง จาก TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหนังสือรับรองไว้ เพื่อแสดงว่า สมาคมนายหน้าฯ เลขที่การรับรององค์กร CB-0192-A

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5   ออกให้ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

++

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password