สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024) ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ขอขึ้นเป็นองค์กรรับรองประเมินสมรรถนะบุคคล (ISO 17024)

ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โดยได้รับประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

คาดว่าเมื่อผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดประเมินให้นายหน้าที่ต้องการประเมินในเร็วๆ นี้

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password