ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

การรับสมัครเจ้าหน้าฝึกอบรม สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

รับสมัคร : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 3 ตำแหน่ง

——————–

คุณสมบัติ :

– เพศขาย หรือ หญิง อายุ 19-28 ปี

– การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้ดี

– สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กร

– ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


งานที่รับผิดชอบ :

– งานฝึกอบรมและพัฒนา งานสอบคุณวุฒิวิชาชีพ และงานบริการจัดการทั่วไป

– จัดทำระเบียบฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานฝึกอบรม และงานสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

– จัดเตรียมงานฝึกอบรม และงานสอบคุณวุฒิวิชาชีพตามแผนที่วางไว้

– ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงานฝึกอบรม และการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

– ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และการสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

– จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดงานฝึกอบรม และการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

– จัดหา และจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์การฝึกอบรม และการสอบคุณวุุฒิวิชาชีพ

– จัดหา จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน (ถ้ามี) และอำนวยความสะดวกผู้ที่เกี่ยวข้อง

– อำนวยความสะดวกผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหาร ผู้เข้าฝึกอบรม และผู้สอบคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งก่อน ระหว่างการจัดงาน และหลังงานฝึกอบรมและการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

– จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม และการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

– งานบริหารจัดการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการ :

– เบี้ยเลี้ยง / โอที / ประกันสังคม

วันและเวลาทำงาน :

– วันทำงานปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.


การติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร :

สามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume) ทางอีเมล์ได้ที่

– นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 081-833-8440 อีเมล์ : [email protected]

หรือสามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume) ทางไปรษณีย์ได้ที่

นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่อยู่ 1761 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเกษมสรรค์ ชั้นที่ 3 ห้อง 3310 ซอยพัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password