“การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561”

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2561

ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ มาร่วมเปิดประชุมโดยมีข้อตกลงเรื่องการใช้สถานที่ ม.เกษมบัณฑิตเป็นที่ตั้งของสมาคมใหม่และเป็นศูนย์สอบองค์กรรับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และจัดทำหลักสูตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพนายหน้าร่วมกัน
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Register New Account
Reset Password